menu

Laatste nieuws

Ook bij incidentele asbestblootstelling is bescherming nodig

We hoeven niet te wanhopen na een korte incidentele asbestblootstelling. Maar er is wel alle aanleiding om het zekere voor het onzekere te nemen. Ook bij incidentele blootstelling aan asbest moeten uit voorzorg veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Aldus Jan Warning, directeur IAS. Volgens secretaris van de Gezondheidsraad Sies Dogger zijn er geen veilige soorten asbest. Bron: bouwkennisblog.nl, arbo-online.nl, april 2019

>Lees verder

Asbestkanker neemt nog steeds niet af

Directeur Jan Warning van het Instituut Asbestslachtoffers waarschuwt dat het aantal slachtoffers met asbestkanker – ook wel bekend als mesothelioom of longvlieskanker – bepaald niet afneemt. „Het zijn er nog altijd 500 tot 600 per jaar. En de verwachting is dat er mogelijk nog 8000 slachtoffers aan zitten te komen. Het duurt immers dertig tot veertig jaar voordat de ziekte zich openbaart.” Hij benadrukt dan ook dat het probleem niet gebagatelliseerd mag worden. „We hoeven niet paniekerig te doen, moeten het onderwerp ook zo rationeel mogelijk beoordelen, maar veiligheid heeft een prijs.” Bron: telegraaf.nl, 6 maart 2019

>Lees verder

Stipendium voor onderzoek naar asbestose

Een voorstel voor onderzoek naar de epidemiologie van asbestose heeft dit jaar het Machiel van der Woude stipendium ontvangen. Het voorstel is afkomstig van het Antoni van Leeuwhoekziekenhuis. De onderzoekster hoopt dat het onderzoek gaat leiden tot een voorspelling van het aantal nieuwe gevallen van asbestose in Nederland.

>Lees verder

Persberichten

Deskundigenpanel verjaring van start

Op 22  januari is voor de eerste keer het deskundigenpanel verjaring van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) bijeengekomen. Het panel oordeelt over de juistheid van een beroep op verjaring bij aansprakelijkheid voor een asbestziekte.

Tot vandaag konden asbestslachtoffers die geconfronteerd worden met een beroep op verjaring van de aansprakelijkheid voor de bij hen geconstateerde longvlieskanker (mesothelioom) als gevolg van blootstelling aan asbest, dit alleen aanvechten bij de rechter. Met deze door het IAS ontwikkelde oplossing is dat niet meer nodig. Een panel van door de betrokken partijen erkende deskundigen, zal binnen enkele weken de juistheid van het beroep op verjaring beoordelen. Het panel staat onder voorzitterschap van mr. C.M. Aarts, (oud) raadsheer Hof ‘s-Hertogenbosch.

Chris Aarts: “Wie te maken krijgt met de diagnose mesothelioom heeft vaak nog maar weinig tijd van leven. Een gerechtelijke procedure om het beroep op verjaring aan te vechten, biedt dan, gelet op de daarmee gemoeide tijd, weinig soelaas voor het slachtoffer. De aard van de ziekte is nu eenmaal zo dat deze zich vaak pas na zeer lange tijd, vaak wel 40 tot 50 jaar na de blootstelling, openbaart. Daarmee is in beginsel de aansprakelijkheidsvordering verjaard. Het gaat echter tegen het rechtsgevoel in dat alleen daarom aansprakelijkheid kan worden vermeden. Dit panel wordt erkend door alle betrokken partijen. Ik ga er dan ook vanuit dat onze beoordeling ertoe bijdraagt dat de rechter niet meer nodig is en slachtoffers snel weten waar ze aan toe zijn”.

>Lees verder

Instituut Asbestslachtoffers

Welkom bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het IAS is een gezamenlijk initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties, het Comité Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid. Op 26 januari 2000 werd het IAS geopend door toenmalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer Hoogervorst.

Het IAS heeft drie hoofdfuncties:

  • Advies aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming van € 20.730-,- (2019) voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom of asbestose.
  • Bemiddeling tussen (ex-)werknemers met mesothelioom of asbestose (en hun huisgenoten) en (ex-)werkgevers of hun verzekeraars over het betalen van een schadevergoeding.
  • Voorlichting aan belanghebbenden en geïnteresseerden op het gebied van asbest en gezondheidsschade. De resultaten van door het IAS verricht onderzoek worden breed verspreid.

Adresgegevens

Dossierbehandeling

Bredewater 6
Postbus 684
2700 AR Zoetermeer

T 079 - 750 71 50
F 079 - 750 71 01
E info@ias.nl

Directie

Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

T 070 - 349 97 54
E secrias@ias.nl